پروژه های انجام شده

برش دال به عمق 30 سانت.

برش دال به عمق 30 سانت

برش دال به عمق 30 سانت

برش بتن مسلح به عمق 40سانت به همراه قطعه برداری .شرکت توربین های گازی در شهرک صنعتی شمس اباد

برش بتن مسلح به عمق 20سانت به همراه قطعه برداری .شرکت چاپ

برش دیوار بتنی به عمق ۴۰ سانت به وسیله وایر کات .چای دبش .

برش بتن مسلح به عمق ۱۵ سانت .صدا و سیما

برش بتن مسلح به عمق ۲۵ سانت به همراه قطعه برداری .

برش بتن مسلح به عمق ۳۵ سانت به همراه قطعه برداری .شرکت نوشاب